Lover for Sør Trøndelag Ishockeykrets

§1 Alminnelige bestemmelser
Sør - Trøndelag Ishockeykrets (STIHK) ble stiftet 29. oktober 1934 og består av de lag eller grupper av lag innen Sør‑Trøn­delag Idrettskrets' grenser som er tilsluttet Norges Ishockeyforbund. Gjennom Norges Ishockeyforbund er den et organisatorisk ledd av Norges Idrettsforbund og underkastet dets lov og bestem­melser.

§2 Formål
STIHK´s formål er å arbeide for ishockeyidrettens utvikling innen kretsen, fremme samarbeidet mellom lagene og virke som regulerende myndighet for disse. STIHK skal bistå Norges Ishockeyforbund i alle spørsmål som gjelder ishockeyidretten innen kretsen og bistå idrettskret­sen når det gjelder saker som har interesse for idretten i sin alminnelighet eller arrangementer for flere idretter innen idrettskretsen.

§3 Innmelding
Lag tas opp i STIHK etter søknad gjennom Sør - Trøndelag Idrettskrets til Norges Ishockeyforbund. Idrettskretsen sender søknaden gjennom ishockeykretsen som videresender den til ishockeyforbundet med sin uttalelse.

§4 Arbeidsordning
STIHK er den faglige myndighet under Norges Ishockeyforbund innen Sør‑Trøndelag Idrettskrets' grenser. Når det gjelder saker som har interesse for idretten i sin alminnelighet, skal alle henvendelser fra ishockeykretsen skje gjennom idrettskretsen. Ishockeykretsen sender hvert år til idrettskretsen innen de fastsatte frister, beretning, regnskap, søknad om stats­bidrag, samt de av Norges Idrettsforbund fastsatte rapporter over tilsluttede lag og deres medlemstall. Den skal holde instruksjons‑ og dommerkurs, autorisere kretsdommere og instruktører. Ishockeykretsens lag skal sende alle hen­vendelser til Norges Ishockeyforbund gjennom STIHK.
Spesielt må særkretsen:
1.
Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til ishockeysporten. Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver denne gren. Bistå idrettskret­sen i spørsmål av felles interesse for flere idretter.
2.Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, og forestå utdanning av idrettsfaglige og administrative ledere i samsvar med særforbundets planer.
3.Sørge for gjennomføring av, eventuelt selv arrangere kretsmesterskap. Stimulere til annen   stevne- og idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.
4.Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets.

§5 Organisasjonen
Sør-Trøndelag Ishockeykrets anliggender ivaretas av:
A)      Kretsstinget.
B)      Kretsstyret.
C)      Arbeidsutvalget.

§6 Kretstinget
Den høyeste myndighet innen ishockeykretsen er kretstinget. Dette består av:
1.  Kretsstyret.
2.  Representanter fra lagene etter følgende skala (lisenser løst pr. 1. januar):

  1 - 40 lisenser:   1 representant
41 - 60 lisenser:   2 representanter
61 -      lisenser:   3 representanter som er det høyeste antall repr. et lag kan ha.

Representanter til kretstinget må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på medlemsmøte med dette valg kunngjort på sakliste. Liste over representanter, inkl. vararepresentanter sendes/leveres før tinget settes. Ishockeykretsens ting holdes vært år, så vidt mulig innen 30. mai. Ved kretstinget nyttes reiseutgiftsfordeling.

§7
STIHKs ting innkalles av kretsstyret og kunngjøres med 8 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på tinget må være kretsstyret i hende senest seks uker før tinget. Sakliste og årsberetning sendes lagene en uke før tinget.

§8
Ekstraordinært ting holdes når kretsstyret, forbundsstyret, idrettskretsstyret eller 1/4 av kretsens lag sender inn skriftlig krav om det etter styrebeslutning i lagene. Ekstraordinært ting innkalles med 14 dagers varsel. Tinget kan bare behandle de saker som kravet om tinget omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§9
Et lovlig innkalt ting er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter. Ingen representant har mer enn en stemme. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven.
Kretstinget ledes av tingets valgte dirigent og skal:
1.
Godkjenne de frammøtte representantenes fullmakter.
2. Godkjenne innkalling og sakliste.
3. Behandle årsberetning og regnskap.
4. Overrekke diverse utmerkelser, premier etc.
5. Behandle innkomne forslag og saker.
6. Fastsette neste års kontingent og avgifter.
7. Vedta budsjett for kommende sesong.
8. Foreta følgende valg:
Kretsstyret:
Leder.
2 nestledere, utvalgsledere
Leder Organisasjonsutvalget
Leder Sportslig utvalg
4 styrerepresentanter, komitéledere
Leder Dommerkomiteen
Leder Domsutvalg
Leder Kvinneutvalg
Leder Seriekomiteen
8 vararepresentanter, komitémedlemmer
Valgkomité
Leder
2 medlemmer

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Alle valg foregår enkeltvis. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Det kreves absolutt flertall. Oppnås ikke dette, foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidater som fikk flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Leder, nestledere og styrerepresentanter velges for 2 år. Leder, nestleder/leder for Sportslig utvalg og lederen for Seriekomiteen, velges i årstall med oddetall. Nestleder/leder for Organisasjonsutvalget og lederen for Dommerkomiteen velges i årstall med partall. Øvrige tillitsvalgte velges for 1 år.

§10 Kretsstyret
STIHK´s høyeste myndighet mellom kretstingene er kretsstyret. Leder bestemmer når kretsstyremøter skal holdes. Styremøte skal dessuten holdes når et flertall av styremedlemmene forlanger det. Kretsstyret består av kretsleder, 2 nestledere og 4 komitéledere. Et komitemedlem er vararepresentant til styret for komiteens leder. Styret nedsetter et arbeidsutvalg bestående av kretsleder og nestlederne. Arbeidsutvalgets myndighet og oppgaver bestemmes av styret. Et styre er beslutningsdyktig når tre medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Alle vedtak i styret fattes med et flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har lederen den avgjørende stemme.
Styret skal:
1. Iverksette kretstingets og overordnede idretts­myndigheters vedtak og bestemmelser.
2.    Forestå kretsens daglige administrasjon, representere denne utad og utøve dens faglige myndighet innen kretsens grenser.
3.    Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen. Sette opp terminliste og sende denne til overordnede idrettsmyndigheter for godkjenning. Kretsseriene avvikles etter Norges Ishockeyforbunds lov og reglement. Avvik fra reglementet kan fattes av krets­tinget og skal stå i kampreglementet for STIHK.
4.  Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte tider.
5.  Oppnevne utvalg, ut over de lovbestemte, når dette er nødvendig.
6.   Det avgåtte kretsstyret skal innen åtte dager etter kretstinget overgi alle kretsens eiendeler
til det nye styret.

§11 Kontingent, avgifter og innbetaling av ishall-leie
Kretstinget fastsetter kretskontingent, lags‑ og kampavgifter og administrasjonsomkostninger for tildeling av istid. Et lag som ikke har oppfylt sine forpliktelser til fastsatte frister, taper 3 uker etter rekommandert varsel fra kretsstyret sine rettigheter, inntil forpliktelsene er oppfylte. Etter begrunnet søknad kan kretsstyret gi henstand med betalingen.

§12 Tildeling av istid og fastsetting av timepris
Lag og medlemmer av lag tilsluttet STIHK kan kun tildeles istid i ishaller innen kretsen av STIHK. Timeprisen skal være lik for alle ishaller. Prisen fastsettes av kretsstyret. Til prisen legges administrasjonsomkostninger til STIHK for tildeling av istid. Klubbene skal forut hver sesong framlegge en oversikt over antall is timer de forplikter seg til å leie i perioden hvor hallene er åpne.

§13 Adgangskort
Kretsens tillitsvalgte, instruktører og dommere, har mot framvisning av gyldig adgangskort utstedt av kretsstyret, adgang til alle arrangement der klubber eller krets står som arrangør.

§14 Drakter
På drakter som benyttes av spillere på lag tilsluttet STIHK og kretsens dommere, disponerer STIHK et lett synlig felt inntil 1,5 kvadrat-desimeter for plassering av en av STIHKs sponsors merke.

§15 Revisjon
Kretsens kasse og regnskap revideres uoppfordret av revisor til forskjellige tider. Revisor avgir beretning til krets­tinget og er ansvarlig for sitt arbeid.

§16 Utmelding
Utmelding av STIHK skal skje i rekommandert brev til kretsstyret.

§17 Oppløsning
Forslag om oppløsning av STIHK kan bare behandles på ordinært kretsting. Blir vedtak om oppløsning fattet med minst 3/4 flertall, innkalles til ekstraordinært kretsting en måned etter. Fastholdes da vedtaket med minst 3/4 flertall, overlates kretsens midler og eiendeler til Norges Ishockeyforbund.

§18 Lovendring
Endringer i denne lov kan bare finne sted på ordinært kretsting etter vedtak som fattes med 2/3 flertall. Til endring av §17 kreves 3/4 flertall. Endringer må godkjennes av Norges Idrettsforbunds styre, etter at Sør-Trøndelag Idrettskrets' og Norges Ishockey­forbunds uttalelse er innhentet.