Kampreglement for Sør - Trøndelag ishockeykrets

STIHK følger NIHF’s kampreglement, med følgende tillegg:

Pkt. 1.

Kamper om kretsmesterskapet skal, i flg. NIHF's kampreglement, finne sted hvert år og inndeles etter behov for de aldersbestemte klasser og senior. I klassene for lilleputt og senior spilles det ikke om kretsmesterskap. Kampene spilles som serie etter kretsstyrets bestemmelse.

Pkt. 2.

Kamper innen samme klasse, kan når det er påmeldt mer enn 8 lag, spilles i to avdelinger etter kretsstyrets bestemmelser. Kretsstyret kan gjøre unntak fra aldersbestemmelsene ved oppsett av seriene for å opprettholde eller bedre det sportslige utbytte for lagene. Lag som det er gjort unntak for kan ikke bli kretsmestere og kampresultatene teller ikke med i ordinær serie.

Pkt. 3.

De seirende lag får diplom som kretsmester for sin klasse. Spillerne på kretsmesterlaget får STIHK’s diplom og medalje.

Pkt. 4.

Klubbene skal, innen 1. september, anmelde til kretsen de lag som skal delta i kretsseriene (gjelder ikke micro/miniputt). Alle kretsens krav må være betalt innen samme dato.
(Se STIHK’s Lover og Tingvedtatte kontingenter og avgifter.)

Pkt. 5.
    

For å få delta i kretsseriene må klubbene ha registrert minimum 2 aktive dommere pr. lag som blir påmeldt. Kretsens arbeidsutvalg kan fatte vedtak om dispensasjon fra denne bestemmelsen for bl.a. nystiftede klubber.

Pkt. 6.
    

For spillere yngre enn lilleputt arrangerer klubbene aktivitetsdager. Kretsstyret fastsetter tidspunkt og arrangør i samråd med de deltagende klubbene. Arrangementene skal rullere på de deltakende klubbene. Aktivitetsdagene søkes gjennomført slik at alle lag gjennom hele sesongen spiller like mye. Påmeldingsfristen er inntil 14 dager før arrangementet og skjer til arrangerende lag.

Pkt. 7.
    

For de kamper som sorterer under kretsen, bestemmer kretsstyret termin, bane og tid for kampstart, og hvem som skal være dommer.

Pkt. 8.    

Søknad om omberamming av terminfestede kamper skjer på eget skjema og sendes STIHK, poststemplet senest 14 dager før kampen skal spilles. Gebyr kr. 1000,- må betales for kortere frist enn 14 dager (kvittering, eller kopi av denne, vedlegges søknaden).

Pkt. 9.

Blir en utekamp avbrutt, avlyst, eller pga. værforholdene ikke igangsatt, skal ny kamp spilles, med samme arrangør, innen 14 - fjorten - dager fra terminfestet dato. Arrangerende lag skal i samråd med seriekomiteens leder meddele motstanders lagleder, de opprinnelig oppsatte dommere (evt. skaffe nye godkjente dommere via dommerkomiteens leder), senest 3 - tre - dager før kampstart.

Pkt. 10.

"Turneringer eller kamper om premier skal approberes av kretsstyret. Søknad om godkjenning av slik arrangement sendes kretsstyret senest 1. september. Kretsstyret kan gi dispensasjon fra tidsfristen. Ved søknad om arrangement skal forventet istidsforbruk oppgis, spilleplan og turneringesreglement vedlegges. Endelig istidsforbruk må meddeles senest 4 uker før turneringen. Kampoppsett skal godkjennes av STIHK og innsendes senest 2 uker før turneringen. Dommere settes opp av STIHK.
For behandling av søknad om endring av et eller flere av ovennevnte punkter betales et gebyr til STIHK på kr. 250,-

Pkt. 11.

Oppgjør til dommerne skal skje umiddelbart etter spilt kamp. Kretsens oppgjørsskjema skal benyttes.

Pkt. 12.
 

Forandringer av dette kampreglementet kan kun gjøres på ordinært kretsting med 2/3 flertall, og påfølgende godkjenning av NIHF.